यो ट्राइपले होइन, तर ट्राइपले बनेको हो!
अनुवाद: पेट जस्तो नदेख, पेट जस्तो नदेख!

जवाफ