အကြောင်းအရာ Skip

ငါးနှင့်ပင်လယ်စာ

ကဏန်း

ဆိတ်ကလေး marinade

Cabrilla Adobo